BENTO & POKE BOWL

13.90 €
10.90 €
13.90 €
10.90 €
14.90 €
14.90 €
14.90 €

NOUVEAUX MENUS

14.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
14.90 €
14.90 €
14.90 €
15.90 €
15.90 €
19.80 €
19.80 €
15.90 €

MENU SUSHI MAKI SASHIMI

13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
15.90 €
13.90 €
13.90 €
14.90 €
14.90 €

MENU CHIRASHI

12.90 €
13.90 €
12.90 €
12.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
13.90 €
10.90 €